Підтримка       Особистий кабінет

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

Ця Угода є Публічним договором відповідно до ст. 633 ЦК України та має відповідну юридичну силу.

Відповідно до ст. 642 ЦК України повним та беззастережним прийняттям умов цієї Угоди (Публічного договору), є здійснення фізичною особою (далі – Замовник) платежу в рахунок оплати послуг ФОП Великодний А.О. (далі - Виконавець).

Використання наших послуг передбачає згоду особи, яка купує послуги, з правилами та іншими умовами співробітництва, викладеними в цьому документі на момент надання послуги.

1. Предмет договору

1.1. Предметом договору є надання Послуг у мережі Інтернет.

1.2. Повний перелік послуг, що надаються, розміщено на сайті Виконавця.

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Виконавець зобов'язаний:

2.1.1. Надавати послуги згідно з цим Договором.

2.1.2. Надавати Замовнику технічний та консультаційний супровід з питань, пов'язаних з наданням та використанням Послуг.

2.1.3. Не розголошувати конфіденційну інформацію Замовника, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

2.2. Замовник зобов'язаний:

2.2.1. Вчасно, згідно з розділом 3 цього Договору, здійснювати оплату за Послуги.

2.2.2. Вчасно надавати Виконавцю достовірну інформацію, необхідну для виконання цього Договору.

2.2.3. Самостійно нести відповідальність за інформацію, що зберігається, передається чи отримується, а саме, за дотримання авторського права, норм законодавства та етики поведінки у мережі; за несанкціонований доступ до інформаційних систем.

2.2.4. Повідомити Виконавцю про будь-які відомі порушення у функціонуванні системи протягом 24 годин з моменту виявлення порушення.

2.3. Виконавець має право:

2.3.1. Тимчасово призупинити надання Послуг для профілактичного обслуговування обладнання Виконавця, повідомивши представника Замовника електронною поштою не менше ніж за 24 години до проведення робіт.

2.3.2. Відмовити у подальшому обслуговуванні Замовнику без повернення вартості оплачених Послуг у таких випадках:

2.3.2.1. Якщо Замовник систематично порушує загальноприйняті правила мережевого етикету.

2.3.2.2. У разі розміщення Замовником на обладнанні Виконавця інформації, що порушує чинне законодавство України.

2.3.2.3. Якщо Замовник здійснює дії, що ведуть до погіршення працездатності та функціонування системи, що забезпечує надання Послуг Виконавцем.

2.3.3. Відмовити у подальшому обслуговуванні Замовнику з поверненням невикористаних коштів у разі, якщо Замовник своїми діями створює високе навантаження на обладнання та технічні засоби Виконавця.

2.3.4. Інформувати Замовника електронною поштою про нові послуги та інші зміни у роботі Виконавця.

2.3.5. Запитати у Замовника додаткову інформацію та/або підтвердження наданих даних, якщо у Виконавця виникнуть сумніви щодо їх достовірності. У разі ненадання або відмови Замовника від надання даних, що запитуються, протягом 14 днів Виконавець має право розірвати цей Договір.

2.3.6. Змінювати вартість та умови надання послуг в односторонньому порядку, повідомивши Замовника електронною поштою.

2.4. Замовник має право:

2.4.1. На своєчасне та якісне отримання Послуг згідно з умовами Договору.

2.4.2. Отримувати своєчасну технічну та консультаційну підтримку з питань, пов'язаних із наданням та використанням Послуг.

3. Вартість послуг та порядок розрахунків

3.1. Оплата за послуги здійснюється Замовником на підставі виставленого рахунку за цінами, вказаними на сайті.

3.2. За відсутності оплати після закінчення терміну дії послуги її надання зупиняється автоматично.

3.3. За відсутності оплати протягом 14 днів після закінчення терміну дії послуги Виконавець має право видалити всю інформацію Замовника без можливості поновлення.

3.4. При оформленні Замовником платіжних документів необхідно обов'язково посилатися на номер виставленого Виконавцем рахунку.

4. Відповідальність Сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором Виконавець та Замовник несуть відповідальність відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.

4.2. Виконавець жодним чином не відповідає за зміст інформації, що передається Замовником через мережу Інтернет і яка розміщена на обладнанні Виконавця на користь Замовника.

4.3. Виконавець не несе відповідальності за будь-які затримки та переривання зв'язку, збитки або втрати Замовника, які відбуваються прямо чи опосередковано з причин непереборної сили, а також з причин, що знаходяться поза сферою контролю з боку Виконавця.

4.4. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, пряму чи непряму, понесену Замовником від використання або неможливості використання Послуг Виконавця.

4.5. Виконавець несе відповідальність за збитки Замовника, завдані внаслідок використання або не використання Послуг Виконавця, якщо документально доведено пряму винну дію або бездіяльність самого Виконавця.

4.6. Виконавець не несе відповідальності перед третіми особами за дії Замовника.

4.7. Виконавець не відповідає за порушення або неправомірні дії, допущені Замовником під час використання Послуг, які надає Виконавець.

5. Форс-мажорні обставини

5.1. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо таке невиконання пов'язане з обставинами непереборної сили (форс-мажор). До таких обставин належать: стихійні лиха (пожежі, повені, землетруси тощо), військові дії або рішення влади, протиправні дії третіх осіб та інші обставини, що не залежать від волі сторін.

5.2. Сторона, яка посилається на обставини непереборної сили, зобов'язана письмово повідомити іншу Сторону протягом 5 днів про настання таких обставин.

6. Строк дії Договору

6.1. Цей Договір набирає чинності з дня його прийняття Замовником.

6.2. Сторони зберігають за собою право розірвати Договір у разі невиконання умов Договору іншою Стороною або за відсутності необхідності отримання Послуги з боку Замовника.

7. Вирішення суперечок

7.1. Усі суперечки та розбіжності за цим Договором вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

7.2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів спори вирішуються у судовому порядку, передбаченому чинним законодавством України.

8. Заключні положення

8.1. Виконавець має право внести зміни до будь-якої частини цього Документу в односторонньому порядку.

8.2. Чинна редакція цього документа завжди розміщена на сайті Виконавця.

8.3. Визнання судом будь-якого положення цього Документу недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не тягне за собою недійсність або нездійсненність інших положень Документу.

8.4. Дія Замовника, яка не передбачена цим Документом, чинним законодавством України, технічними стандартами та нормами користування мережею, порушує права або інтереси третіх осіб, може бути кваліфікована Виконавцем як порушення умов Договору.

8.5. Усі Додатки до Договору є його невід'ємною частиною.

9. Додатки до Договору

9.1. Умови надання послуг - https://mainhost.com.ua/terms/

9.2. Угода про рівень обслуговування - https://mainhost.com.ua/sla/

9.3. Угода про повернення грошей - https://mainhost.com.ua/moneyback/

10. Контактні дані та реквізити Виконавця

ФОП Великодний Андрій Олександрович

Р/р UA083220010000026000310010105 в АТ «Універсал Банк», ЄДРПОУ 3140715817

Поштова адреса: Україна, 40030, м.Суми, а/с 241, ФОП Великодний А.О.

Електронна адреса: info@mainhost.com.ua

Контактний телефон: +380 (542) 798-780

Офіційний сайт: https://mainhost.com.ua/

Центр підтримки
Написати у особистому кабінеті. Звернення в технічну підтримку опрацьовуються цілодобово.

Інформаційний центр
+380 542 798 780
info@mainhost.com.ua
Пн-Пт, з 10:00 до 18:00